GOOD NEWS OR GOOD ADVICE? | TIN TỐT HAY LÀ LỜI KHUYÊN TỐT?

” The gospel is good news and not good advice.

Good advice is guidance about something that we should do, but good news is about something that has already been done.

Good advice tells you: ‘Make something happen!’, and good news says: ‘No, something has already happened!’

Good advice says: ‘Go out, and do it. It’s all on you!’, but good news says: ‘It’s already been accomplished!’

That’s the difference.” – Spencer Jacobson, Jesus’s family tree, 8/12/2019

Living a Christian life is not about trying to be good.

It’s about accepting the fact that no one could ever be good enough, except for the Lord himself – the Maker of heaven and earth, and receiving His overflowing grace: the salvation that He has paid in full on the cross, and then by the work of His Spirit, sharing it with others around us.

This season, are we sharing the good news or good advice?


” Tin Lành (còn gọi là Tin Mừng, hay Phúc Âm) là tin tốt, chứ không phải lời khuyên tốt.

Lời khuyên tốt là chỉ dẫn về việc chúng ta nên làm, còn tin tốt là về việc đã được làm xong rồi.

Lời khuyên tốt bảo bạn: “Hãy làm điều gì đó xảy ra đi!”, còn tin tốt nói rằng: “Không, điều đó đã xảy ra rồi!”

Lời khuyên tốt nói rằng: “Hãy ra ngoài và làm đi. Mọi sự đều dựa vào bạn cả!”, còn tin tốt nói rằng: “Mọi sự đã được trọn lành!”

Đó là sự khác biệt.” – Spencer Jacobson, Gia phả của Chúa Giê-xu, 8/12/2019

Cuộc đời theo Chúa không phải là cố gắng để trở thành người tốt.

Mà đó là chấp nhận sự thật rằng không một ai có thể đủ tốt, ngoại trừ chính Chúa – đấng tạo dựng nên trời đất, và khiêm nhường nhận lấy ân điển tràn đầy của Ngài: sự cứu chuộc mà Ngài đã trả xong hết trên thập tự giá, và rồi nhờ công sức của Thánh Linh Ngài mà chia sẻ ơn phước ấy cho những người xung quanh mình.

Mùa Chúa Giáng Sinh này, chúng ta đang chia sẻ tin tốt hay là lời khuyên tốt?

Pic unrelated: my first time learning to paint with a palette knife at Paperific Expo with Leah | Ảnh không liên quan: lần đầu mình học vẽ tranh bằng dao trộn sơn màu ở triển lãm Paperific cùng với Leah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s