CATCH UP N STUFF (PICNIC NO. 3) | GẶP GỠ, KHÔNG BỎ LỠ (PÍCH NÍCH SỐ 3)

Chi, Meowth, Jess, Khoi, Vincent, Mary, Daniel, (and Eddie)

So we had an impromptu catch-up yesterday since everyone were pretty wrecked.

For a while, i didn’t notice how blessed we are to have these folks in our life 🤍🤍🤍. We are total different people at different stages of life, however, God works his way amazingly, and slowly pulled us together through good times as well as bad.

We shared a lot about how we think / feel, and the theme were likely to be affliction, which reminded me of a recent devotion on Five Ways Affliction Helps:

“Before I was afflicted I went astray, but now I keep your word.”

Psalm 119:67

1. Affliction takes away the glibness of life and makes us more serious, so that our mindset is more in tune with the seriousness of God’s word.

2. Affliction knocks worldly props out from under us and forces us to rely more on God, which brings us more in tune with the aim of the word. For the aim of the word is that we hope in God and trust him (Romans 15:4, John 20:31).

3. Affliction makes us search the Scriptures with greater desperation for help, rather than treating it as marginal to life (Jeremiah 29:13).

4. Affliction brings us into the partnership of Christ’s sufferings, so that we fellowship more closely with him and see the world more readily through his eyes (Philippians 3:10).

5. Affliction mortifies deceitful and distracting fleshly desires, and so brings us into a more spiritual frame and makes us receptive to the spiritual word of God (1 Peter 4:1, Matthew 5:8).

– John Piper, “God’s Painful Exegetical Help”

I hope we can continue encouraging each other by rejoicing and mourning with one another, with the purpose of growing closer to our Heavenly Father!


Vậy là tụi mình đã có buổi gặp gỡ chiều qua mà chẳng bàn tính trước, bởi mọi người cũng khá là toang rồi.

Đã lâu mà mình không nhận ra rằng tụi mình thật có phước khi có mấy đứa này làm bạn 🤍🤍🤍. Tất cả đều là những con người khác nhau, đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Nhưng Chúa đã làm việc một cách lạ lùng, từ từ kéo tụi mình lại gần nhau hơn qua những thăng trầm của cuộc sống.

Chúng mình đã chia sẻ nhiều về những điều mình nghĩ / cảm nhận, và chủ đề lần này có vẻ xoay quanh sự hoạn nạn. Mình lại nhớ đến bài tĩnh nguyện về Năm Cách Sự Hoạn Nạn Giúp Bạn:

“Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc Nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa.”

Thi Thiên 119:67

1. Sự hoạn nạn lấy đi những thói ba hoa của cuộc sống và làm chúng ta nghiêm túc lại, để ý thức của mình đồng điệu với tính nghiêm trọng của lời Chúa.

2. Sự hoạn nạn hạ gục những thứ trên thế gian mà chúng ta dùng để chống đỡ bản thân, khiến ta buộc phải dựa vào Chúa nhiều hơn, và điều đó đưa ta đến gần hơn với mục tiêu của lời Chúa. Vì mục tiêu của lời Chúa là để chúng ta hy vọng và tin tưởng nơi Ngài (Rô-ma 15:4, Giăng 20:31).

3. Sự hoạn nạn khiến chúng ta tìm kiếm lời Chúa với một sự sốt sắng cầu cứu, thay vì coi Kinh Thánh chỉ như sách đọc ngoài lề (Giê-rê-mi 29:13)

4. Sự hoạn nạn đưa chúng ta vào mối cộng tác với niềm gian truân của đấng Christ, để chúng ta thông công gần gũi với Ngài hơn và sẵn sàng xem cuộc đời qua góc nhìn của Chúa (Phi-líp 3:10)

5. Sự hoạn nạn hạ thấp những mong muốn gian xảo làm rối trí của thân xác, nên vì thế đưa chúng ta vào khuôn khổ thuộc linh và làm ta tiếp nhận tốt hơn với lời thuộc linh của Chúa (1 Phi-e-rơ 4:1, Ma-thi-ơ 5:8).

– John Piper, “God’s Painful Exegetical Help”

Mình mong là tụi mình có thể tiếp tục động viên lẫn nhau qua việc vui buồn có nhau, với mục đích trở nên gần gũi hơn với Cha trên trời!

Home grown cosmos and eucalyptus | Hoa cánh bướm và lá khuynh diệp nhà trồng
Devilled eggs, pickled gherkins, leftover battered fish, steamed broccoli, mixed beans salad, twiggy and kabana, onigiri 4 ways | Trứng quỷ, dưa chuột muối, cá tẩm bột chiên còn thừa, bông cải xanh hấp, sa lát các loại đậu, twiggy và kabana, cơm nắm 4 vị

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s