GLORY AND JOY | VINH HIỂN VÀ SỰ MỪNG VUI

“Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the LORD rejoice!”

– Psalm 105:3

“Vinh hiển thay cho ai được ở trong danh thánh của Ngài; Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui mừng.”

– ‭‭Thi thiên‬ ‭105:3‬“God is most glorified in us when we are most satisfied in him.” – John Piper

“Đức Chúa Trời được tôn vinh nhiều nhất trong chúng ta khi ta thoả lòng nhất trong Ngài.” – John Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s