WATERCOLOUR | MÀU NƯỚC

I’m always afraid of using colours, even though i love watercolour art since it looks so gorgeous and fun to work with.

Hope that i can slowly embrace it, one colour at a time.

(Today i’m using Koi watercolour travel kit)


Mình lúc nào cũng sợ vẽ màu, mặc dù mình vô cùng thích màu nước vì nó rất ảo và hay hay.

Hi vọng mình có thể dần dần mở lòng với nó, từng màu từng màu một.

(Màu nước lần này là hộp màu nước bỏ túi Koi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s