SITE OF HOPE | TRANG HY VỌNG

I have realised that being a Christian doesn’t mean we have to follow certain teachings or a set of rules to be a “better” person. That’s not what the Bible is about!

It’s about knowing who we really are – fearfully made by God, and so loved and cared and saved by Him even when we chose to get drowned in the flood of our sins.

And then our attitude towards God, towards others, and towards yourself will be transformed by Him, day by day.

It’s the good news !

This season, i’m taking part in Site Of Hope community ✨

I’m really excited to see encouraging works by other brothers and sisters. Let’s check them out!


Mình nhận ra là, làm người tin Chúa không có nghĩa là đi làm theo lời răn dạy nào đó, hoặc tuân thủ theo giáo điều nào đó để trở thành người “tốt”.

Đấy không phải là nội dung của Kinh Thánh!

Mà đó là hiểu biết được mình thật sự là ai – loài người mình được tạo ra bởi Chúa, và được yêu thương vô cùng, săn sóc, và cứu chuộc bởi Ngài, kể cả khi mà chúng ta tự chọn lấy cho mình cuộc đời chìm ngập trong tội lỗi.

Và sau đó, thái độ của chúng ta đối với Chúa, đối với mọi người xung quanh, và đối với chính bản thân mình cũng sẽ được từng ngày biến đổi bởi Ngài.

Đó là tin mừng!

Trong thời gian này, mình tham gia cộng đồng Site Of Hope (dịch nôm là: Trang Hy Vọng) ✨

Mình rất là mong chờ nhìn thấy những tác phẩm khích lệ tâm hồn bởi các anh chị em trên đó. Mọi người vô xem thử nhé!

Facebook:

https://www.facebook.com/siteofhope/

Instagram:

https://instagram.com/siteofhope?igshid=s741w2f7kkbh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s