PRESSED FLOWER ART | TÁC PHẨM TỪ HOA KHÔ (level gà mờ)

Since the flowers in our garden were blooming, i made pressed flowers and leaves to add a bit of colours to my typography for Site of Hope.

This time, i picked Cosmos, Clover, For-get-me-not, and Pansy, and then pressed them for about a week before using.


Vườn hoa nhà tụi mình đang kỳ nở rộ, nên mình chế thử hoa lá khô để làm màu cho bức hoạ chữ gởi lên Site of Hope.

Lần này mình hái hoa Cánh bướm, hoa Cỏ ba lá, hoa Xin-đừng-quên-tôi, và hoa Păng-xê, rồi ép khoảng 1 tuần trước khi dùng.

(should have used wax paper instead of a4 papers, cos some of them got stuck badly… 😢)


(đáng ra mình xài giấy nến thay vì giấy a4 mới đúng, vì có mấy chiếc hoa bị dính hẳn vào luôn… 😢)

And here was the consequence result:


Và đây là hậu quả thành quả:

 

“All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts.

Like the rest, we were by nature deserving of wrath.

But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved.”

‭‭(Ephesians‬ ‭2:3-5‬ ‭NIV‬‬)

Made alive in Christ:

1. Salvation is purely owed to God’s grace – A divine exchange at the foot of the cross: our old sin nature for His perfect one.

Clearly I don’t deserve the free life that He gave. But God, so rich in mercy, first chose and love me so that I could choose and love Him.

2. Because of what God had done for me in Christ, I can now live in joy and thanksgiving, in freedom from guilt, and in victory over temptation and habitual sins.


“Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí.

Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu —”

‭‭(Ê-phê-sô‬ ‭2:3-5‬‬‬)

Được sống trong đấng Christ:

1. Sự cứu chuộc hoàn toàn chỉ nhờ ân điển của Chúa – đó là sự trao đổi thiên thượng nơi thập tự giá: bản chất ô tội của chúng ta đổi lấy bản chất thánh khiết của đấng Christ.

Rõ ràng là tôi không xứng đáng để nhận lấy sự sống đó Ngài ban tặng; nhưng Chúa, với lòng nhân từ cao cả, đã chọn và yêu thương tôi trước, để cho tôi có thể chọn và yêu thương Ngài.

2. Bởi những gì Chúa đã làm cho tôi trong đấng Christ, bây giờ tôi có thể sống trong vui mừng và tạ ơn, thoát khỏi mặc cảm tội tỗi, chiến thắng những cám dỗ và những thói sai trái của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s