ONE PUNCH MAN JEANS MAKEOVER | CHẾ QUẦN BÒ THÁNH PHỒNG TÔM

I was bored today and decided to turn my old jeans into One Punch Man jeans!

It was quite a simple process but time-consuming since you have to sew them all by hand…

It went like this:

  • Cut a square piece of furoshiki in half (diagonally).
  • Use one half to tie on the waist.
  • Cut the other half into 2 rectangles – 1 big and 1 small.
  • Sew the big rectangle outside of the left thigh then iron on an One Punch Man sticker.
  • Sew the small rectangle inside under the right knee then cut a hole on the jeans in the middle. Done!

How convenient that we happened to have an One Punch Man pillow. Might as well pose with it (to cover my “beautiful” face haha ☺️) ~


Hôm nay ngồi rảnh nên mình chế chiếc quần bò cũ thành quần Thánh Phồng Tôm.

Xử lý cũng đơn giản, chỉ tốn thời gian thôi vì phải khâu bằng tay hết…

Quy trình như sau:

  • Một chiếc khăn furoshiki vuông mình cắt chéo làm đôi.
  • Một phần làm khăn buộc eo.
  • Một phần thì cắt ra 2 hình chữ nhật – 1 lớn, 1 nhỏ.
  • Phần lớn khâu bên ngoài đùi trái rồi ủi hình Thánh Phồng Tôm lên.
  • Phần nhỏ khâu trong dưới gối phải, rồi cắt lỗ rách ra ở giữa. Xong!

Sẵn tiện có chiếc gối đầu Thánh Phồng luôn nên pose một kiểu, che luôn được chiếc mặt xấu ☺️ ~


Hope you liked it!!!

Mong các bạn thích nó!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s