REJOICE IN HOPE | VUI MỪNG TRONG HI VỌNG

‘Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.’

(Romans 12:12)

Sounds like the verse is telling us how to FEEL, right?

However, this is not a command to “be happy” but to have the right perspective on our situation.

That our hope is worth rejoicing over even when our life seems to fall apart: the hope of the redemption of our bodies and being united with our Father forever!

Our hope is not wishful nor uncertain (like the saying “i hope so~”🤷🏻‍♀️) but guaranteed, because it is built on nothing less than trusting in the cross of Christ and taking God at His Word. ✨

‘So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us.’

(Hebrew 6:17-18) ♡︎


‘Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.’

(Rô-ma 12:12)

Có vẻ câu Kinh Thánh này yêu cầu chúng ta phải CẢM THẤY như thế nào?

Tuy nhiên, đây không phải là mệnh lệnh bảo ta phải “sống hạnh phúc nhé”, mà nói chúng ta nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn.

Đó là niềm hi vọng này xứng đáng để ta ăn mừng, ngay cả khi mọi thứ trong đời như đang đổ vỡ: niềm hi vọng vào sự cứu chuộc thân thể và được đoàn tụ với Cha trên trời mãi mãi!

Niềm hi vọng ấy không phải mơ mộng hão hay không chắc chắn (kiểu như khi nói “hi vọng là như vậy~” 🤷🏻‍♀️) mà được bảo đảm tuyệt đối, bởi nó dựa trên không gì hơn ngoài sự tin cậy vào nơi thập tự giá của đấng Christ và vào lời Chúa qua Kinh Thánh. ✨

‘Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề; để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó — hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối — mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hi vọng đã đặt trước mặt mình.’

(Hê-bơ-rơ 6:17-18) ♡︎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s