GREATER THAN OUR PAST | VƯỢT TRÊN CẢ QUÁ KHỨ

These are some beautiful Forget-me-nots blooming in our garden this spring 🌞

I looooove Forget-me-nots for their beautiful true blue colour! They represents true love, fidelity, and long-lasting connection that can’t be shaken or broken.

It right away reminds me of God’s love for us: The love that is way greater than our past, however terrible it may be…

God reconciles the world to himself in Christ, not counting our sins against us. In Christ, we no longer serve our sin – which leads to death (both physically and spiritually), but serve God’s righteousness – which results in eternal life.

“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!” 🌱🌱🌱

(2 Corinthians 5:17 NIV)


Đây là mấy chiếc hoa Xin-đừng-quên-tôi đang nở xanh rợp một góc vườn mùa xuân nhà mình 🌞

Mình mê hoa này vì màu xanh thực sự của nó! Nó tượng trưng cho tình yêu thương chân thật, lòng trung tín, và mối quan hệ lâu dài bền vững không hề bị ngả nghiêng hay đổ vỡ.

Điều này làm mình nghĩ ngay đến tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta: Tình yêu thương vượt trên hết cả quá khứ của ta, dù cho nó có tồi tệ đến mức nào…

Chính Chúa đã hoà giải mối quan hệ giữa con người và Ngài qua đấng Christ, không lấy tội lỗi của ta để chống lại ta. Ở trong đấng Christ, chúng ta không còn phải phục vụ cho tội lỗi của loài người – dẫn đến sự chết (cả thể xác và linh hồn), mà thay vào đó phục vụ sự công chính của Chúa – dẫn đến sự sống tâm linh đời đời.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” 🌱🌱🌱

(II Cô-rinh-tô 5:17)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s